បុណ្យចូលឆ្នាំចិនដ៏ល្អឯក

ការប្រារព្ធពីធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដ៏ល្អឯករបស់ ABC!
បុណ្យចូលឆ្នាំចិនក្នុងឆ្នាំនេះ គឺជាឆ្នាំដែលមានការសម្ដែងការឡកម៉ុងសាយដែលបំពាក់ដោយភ្លើង LED ជាលើកដំបូងរបស់ ABC ដែលជាលើកទីមួយនៅប្រទេសកម្ពុជា!
ម៉ុងសាយបានទៅឡកនៅទីតាំងដែលមានប្រជាប្រិយភាពចំនួន 13 កន្លែងនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ដែលនាំសំណាង និងវិបុលភាពជូនទៅដល់អតិថិជនជាង3000នាក់។