កម្មវិធី Lion Lecture

កម្មវិធី Lion Lecture របស់ ABC បានអញ្ជើជនជាតិខ្មែរដែលពោរពេញទៅដោយពាក្យការលើកទឹកចិត្តដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ។ ដោយផ្តោតសំខាន់លើប្រធានបទទាក់ទងទៅនឹងជំនួញ និងការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួន កម្មវិធី Lion Lecture បានធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជន និងបានសំដៅជំរុញពួកគេឲ្យនៅតែបន្ដបង្កើនជំនាញរបស់ពួកគេ និងបន្ដឆ្ពោះទៅមុខទៀត។
3.4-A-Image3-1920x1080-v02