$50,000
$100,000

មាតិកា “ការគាំទ្រដ៏ល្អឯក” គឺបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Heineken និង People in Need (PIN) ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពការពារជំងឺកូវីដ១៩។ ការសហការនេះ People in Need (PIN) មិនមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលស្រាបៀរនោះទេ។ គោលការណ៍តែមួយគត់ក្នុងកិច្ចសហការនេះគឺដើម្បី ចូលរួមចំណែកក្នុងមាតិកា “ការគាំទ្រដ៏ល្អឯក”។ 

ស្រាបៀរ ABC ជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមសកម្មភាពដ៏ល្អឯក ដើម្បីរួមគ្នាបន្តការអនុវត្តវិធានការការពារជំងឺកូវីដ ១៩។
រាល់ការចូលរួមនីមួយៗ ពួកយើងនឹងបរិច្ចាគ ១ ដុល្លារ ទៅកាន់អង្គការ People In Need (PIN) Foundation
ពួកយើងមានបំណងស្វែងរកអ្នកចូលរួមចំនួន ១០០,០០០ នាក់
ដើម្បីចូលរួមបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន ១០០,០០០ ដុល្លារ
ទៅកាន់អង្គការ PIN សម្រាប់ជាជំនួយដល់កម្មវិធី Urban Relief ។

កម្មវិធីនេះនឹងជួយស្តារអាជីវកម្មខ្នាតតូចក្នុងស្រុក ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺកូវីដ ១៩។