ស្រាបៀរ ABC អ៊ិចស្ត្រាស្តោត

ប្រភេទស្រាបៀរ

ស្តោត

កម្រិតជាតិអាល់កុល

8% Vol.

គ្រឿងផ្សំ

ទឹក បាលីបណ្ដុះនិងសម្ងួត (malted barley) សារធាតុចម្រាញ់ចេញពីផ្កាហប់ និងស្ករ។

គុណតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភក្នុង100មល

ថាមពល 287kj/ 69kcal

រសជាតិ

គ្រប់ដំណក់មានក្លិនដុតឈ្ងុយ និងរសជាតិល្វីងនិងផ្អែមជាប់មាត់។

ស្រាបៀរ ABC អុីចស្ត្រាស្តោត

ប្រភេទស្រាបៀរ៖

ស្តោត

កម្រិតជាតិអាល់កុល៖

8% Vol.

គ្រឿងផ្សំ៖

ទឹក បាលីបណ្ដុះនិងសម្ងួត (malted barley) សារធាតុចម្រាញ់ចេញពីផ្កាហប់ និងស្ករ។

គុណតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភក្នុង100មល៖

ថាមពល 287kj/ 69kcal

រសជាតិ៖

គ្រប់ដំណក់មានក្លិនដុតឈ្ងុយ និងរសជាតិល្វីងនិងផ្អែមជាប់មាត់។
ស្រាបៀរ ABC អ៊ិចស្ត្រាស្តោត
កំប៉ុង
កេស 12 កំប៉ុង! ថ្មី!
ងាយស្រួលកាន់ និងស្រាល ឥលូវនេះអ្នកអាចយកស្រាបៀរ ABC អ៊ិចស្ត្រាស្តោតទៅជាមួយអ្នកបានគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់អ្នកពោរពេញដោយឧត្តមភាព!
ក៏មានជាកេសចំណុះ 24 កំប៉ុង/ដប ផងដែរ!
ក៏មានជាកេសចំណុះ 24 កំប៉ុង/ដប ផងដែរ!
ក៏មានជាកេសចំណុះ 6 កំប៉ុង/ដប ផងដែរ!
ក៏មានជាកេសចំណុះ 6 កំប៉ុង/ដប ផងដែរ!
Previous
Next